Logo De Kleine Prins

Dit zijn wij

Op deze pagina treft u informatie aan over wie Kindercentrum De Kleine Prins is: onze identiteit, onze openingstijden, vakanties, etc.

Identiteit

Onze identiteit is in de statuten van Stichting Christelijk Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ als volgt omschreven.

Doel en Grondslag


Artikel 2


1) De stichting heeft ten doel het bieden van kinderopvang en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, in de leeftijd van nul tot 13 jaar, door hen in groepsverband onder deskundige leiding met leeftijdsgenoten te laten spelen op een manier die bij hun ontwikkelingsfase en behoefte past, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Als grondslag bij de verwezenlijking van dit doel hanteert de stichting de Bijbel, de drie formulieren van Enigheid en de daarop gebaseerde levensovertuiging van de leiding.

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;


a) Het (doen) oprichten en of stichten, inrichten, instandhouden en exploiteren van een of meerdere kindercentra te Delft en/of andere voorzieningen voor de uitvoering van haar taken, waaronder begrepen het bieden van verantwoorde faciliteiten en opvang van kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar;


b) regelmatig overleg met ouders en verzorgers van de kinderen die het/de kindercentrum/kindercentra bezoeken;


c) het geven van voorlichting en adviezen in het algemeen, zoals door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, en in het bijzonder aan de ouders en verzorgers van de kinderen die het/de kindercentrum/kindercentra bezoeken, voor zover daar bij de desbetreffende ouders en verzorgers behoefte aan is;


d) het plegen van overleg en onderhouden van contact met organisatie, overheidsinstanties, instellingen en personen, met een soortgelijk of aanverwant doel dan wel die door hun werk in aanraking komen met de in artikel 2 lid 1 bedoelde kinderen en geďnteresseerd zijn in het doel van de stichting;


e) het aantrekken en aanstellen van een betrokken en (ervarings)deskundige leiding met een op de Bijbel en de drie formulieren van Enigheid gebaseerde levensovertuiging;


f) alle overige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.


Pedagogisch beleidsplan

Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ werk met een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de werkwijze van de leidsters van Kindercentrum ‘De Kleine Prins’. Het is ontstaan in de praktijk door ons af te vragen wat, hoe en waarom we op een
bepaalde manier handelen. Het beleidsplan is bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook werkzaam is binnen het Kindercentrum, als ook de ouders/verzorgers van de kinderen. Daarnaast is het een officieel document, dat ingezien kan worden door verschillende instanties als de gemeente Delft of de GGD.

Verder is pedagogisch beleid van belang om:
ˇ de ouders en leidsters bekend te maken met verschillende regels en normen
binnen het Kindercentrum
ˇ een vaste richtlijn te hebben voor het inwerken van nieuwe leidsters
ˇ bij problemen en/of onbespreekbare misverstanden terug te kunnen grijpen op
de vastgestelde en vastgelegde regels en normen.
ˇ verantwoording af te leggen tegenover verschillende instanties.

U kunt het plan hier downloaden

Locatie

Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ is gevestigd in één van de kleuterlokalen van de Prins Mauritsschool, Nassaulaan 54-56 te Delft.
Het Kindercentrum is alleen tijdens de openingstijden te bereiken op (06) 18 15 63 45.


Buiten openingstijden van de Kindercentrum kunt u bellen of mailen met Karin van ’t Hof, telefoonnummer (015) 2579685 of e-mailen: infoatkcdekleineprins.nl. Bij voorkeur bellen op maandag of donderdag.

Openingstijden

 • Het kindercentrum is geopend op maandag- , dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend
 • De Kindercentrum begint om 8:30 uur en eindigt om 12:30 uur.
 • De kinderen worden gebracht tussen 8:30 uur en 9:00 uur en opgehaald van 12:00 uur tot 12:30 uur.
 • Wij verzoeken u bij verhindering uw kind af te melden voor 9:30 uur op telefoonnummer (06) 18156345.

  Aantal leidsters dat per ochtend aanwezig is
  In overeenstemming met de Wet Kinderopvang zullen er per ochtend twee gediplomeerde leidsters aanwezig zijn in de peutergroep. De groep zal uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bestaan. De leidsters zijn gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang.

  Personeel

  Leidsters: Karin van ’t Hof (tevens coördinator), Lineke van Eeken, Alice de Boer en Dorenda Vingerling

  Leidsters KC De Kleine Prins


  Bestuur:

  Bram van Straalen (voorzitter)

  bramvanstraalen@hetnet.nl

  015-2137648

   

  Agnes Grinwis (secretaris)

  agnes_grinwis@hotmail.com

  015-3106695
  Kerkuillaan 18
  2496 LH Den Haag

  Martin Vingerling (penningmeester)
  Arie Boele (algemeen bestuurslid)

  Vakanties

  De vakanties van het Kindercentrum zijn gelijk aan de vakanties van de Prins Mauritsschool. Deze zijn als volgt:


 • Seizoen 2017/2018


  Herfstvakantie

  16 t/m 20 oktober 2017

  Kerstvakantie

  25 december 2017 t/m 5 januari 2018

  Voorjaarsvakantie

  26 februari t/m 2 maart 2018

  Paasvakantie

  30 maart t/m 2 april 2018

  Meivakantie (incl. Koningsdag en Hemelvaartsdag)

  27 april t/m 11 mei 2018

  Pinkstervakantie

  21 mei 2018

  Zomervakantie

  16 juli t/m 24 augustus 2018


  De Prins Mauritsschool heeft een aantal studiedagen; wij zijn dan gewoon geopend.

  Klachtenprocedure

  Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ is aangesloten bij het landelijk klachtenloket voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

  Wanneer er sprake is van een klacht, kan deze eerst kenbaar gemaakt worden bij de betreffende persoon of personen binnen de organisatie om zo te proberen in gezamenlijk overleg de problemen op te lossen. Hiervoor is in eerste instantie de leidster en in tweede instantie het bestuur aanspreekpunt. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. Hiertoe ligt het klachtenreglement op de kindercentrum ter inzage en is een klachtenformulier beschikbaar. Het is ook mogelijk uw klacht direct in te dienen bij de klachtencommissie. 

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/ 

  Inspectierapport

   

  Inspectierapport 2013

  Inspectierapport 2015

  Inspectierapport 2015 nader onderzoek

  Inspectierapport 2016

  Inspectierapport 2017